Print Version

English-Armenian Glossary անգլերեն – հայերեն բառարան


Անգլերեն – հայերեն բառարան
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
538 ստացված արդյունքներից 1 - 20-ը (հաջորդ 20)


abandon

v

հրաժարվել (օր. իրավունքից). դադարել մի բան անելուց, վերջ տալ. | (to) ~ an argument վեճը՝ վիճաբանությունը դադարեցնել, վեճին՝ վիճաբանությանը վերջ տալ. (to) ~ a prosecution հրաժարվել դատական հետապնդումից. (to) ~ a submission տե՛ս (to) ~ an argument:

abandonee

n

անձ, որի օգտին հրաժարվել են իրավունքից:

abandonment

n

հրաժարում՝ հրաժարվելը (օր. իրավունքից). | ~ of a child երեխայից հրաժարվելը, հրաժարում երեխայից. ~ of position/post պաշտոնից հրաժարվելը, հրաժարում պաշտոնից. (court) declaration of ~ of a child c երեխայի նկատմամբ ունեցած իրավունքներից հրաժարվելու հայտարարություն:

abate

v

նվազեցնել, պակասեցնել. չեղյալ համարել, դադարեցնել. կարճել:

abatement

n

նվազեցում, պակասեցում. դադարեցում, չեղյալ համարում. կարճում. | ~ formula (կենսաթոշակի) նվազեցման գործակից. tax ~ հարկի նվազեցում:

abdicate

v

հրաժարվել (պաշտոնաթող լինել, հրաժարական տալ), հրաժարվել (օր. երեխայից):

abduction

n

առևանգում. | ~ by consent առևանգում՝ համաձայնությամբ/կաշառելով. ~ of a child երեխայի առևանգում. ~ of a minor անչափահասի առևանգում:

abductor

n

առևանգող, առևանգիչ:

abet

v

հանցագործության դրդել. հանցագործություն կատարելուն օժանդակել. հանցագործությանը մասնակցել՝ հանցակցել:

abetting

n

հանցակցություն, հանցագործությանը մասնակցելը՝ հանցակցելը. հանցագործության դրդելը, հանցագործություն կատարելուն օժանդակելը:

abettor

n

դրդիչ. հանցակից՝ հանցագործության մասնակից. | ~ of a crime հանցագործության դրդիչ. ~ of disturbances անկարգությունների/խռովությունների հրահրիչ:

abeyance

n

կասեցում, տարկետում (տուրքերի, գանձումների). թափուր տեղ, (սեփականության, ժառանգության կամ ժառանգական տիտղոսի) սեփականատիրոջ/թեկնածուի բացակայություն. | estate in ~ տիրազուրկ գույք. the matter is still in ~ հարցն առկախ է. (to) fall in ~ ժամանակավորապես չկիրարկել, կիրարկումը կասեցնել (նորմի, օրենքի). (to) hold in ~ հետաձգել (օր. ընթացակարգը). (to) leave a decree in ~ որոշումը հետաձգել/տարկետել:

abide

v

հետևել, պահել. գործադրել, կատարել. | (to) ~ by a decision որոշումը կատարել. (to) ~ by a law հարգել օրենքը, կատարել օրենքը. (to) ~ by a rule կանոններին հետևել, կանոնները պահպանել. (to) ~ by the treaty միջազգային պայմանագիրը (միջազգային պայմանագրի պայմանները) կատարել:

ability

n

ունակություն, կարողություն. ընդունակություն (ձիրք). որակավորում. իրավունակություն, իրավազորություն, իրավասություն. | ~ to bring action հայց ներկայացնելու իրավունակություն. ~ to pay վճարունակություն. ~ to produce արտադրունակություն. man of ~ որակավորված անձ. personal ~ies անձնական ունակություններ, կարողություններ. professional ~ մասնագիտական կարողություն. salary commensurate with one’s ~ies մեկի կարողություններին համապատասխանող աշխատավարձ. working ~ աշխատունակություն:

ab initio

լատ. սկզբից, ի սկզբանե։

able

a

կարող, ունակ, ընդունակ, բանիմաց. իրավունակ. իրավազոր, իրավասու. | ~ assistance գործուն` արդյունավետ օգնություն. ~-bodied առողջ, ամրակազմ. աշխատունակ, աշխատանքի համար պիտանի. զինծառայության համար պիտանի. ~-bodied unemployed աշխատունակ գործազուրկ. ~ to devise property ունեցվածքը կտակելու իրավազոր. ~ seaman նավաստի (կոչում):

abnormal

a

ոչ բնականոն, անկանոն, տարականոն, պարականոն. | ~ condition անկանոնություն, անկանոն ռեժիմ. ~ law հատուկ նորմեր, որոնք կարգավորում են այն անձանց կարգավիճակը, որոնց վրա ընդհանուր կանոններ չեն տարածվում. ~ movements անկանոն շարժումներ. potentially ~ condition ներունակ անկանոնություն:

abode

n

բնակության վայր, բնակավայր. | person of/with no fixed ~ անձ՝ առանց մշտական բնակության վայրի. place of ~ բնակության վայր՝ բնակավայր:

abolish

v

լուծարել, վերացնել, չեղյալ հայտարարել. | (to) ~ a post պաշտոնը վերացնել. (to) ~ a death penalty վերացնել մահապատիժը:

abolition

n

լուծարում, վերացում, քրեական հետապնդման դադարեցում:538 ստացված արդյունքներից 1 - 20-ը (հաջորդ 20)