Print Version

English-Armenian Glossary անգլերեն – հայերեն բառարան


Անգլերեն – հայերեն բառարան
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
669 ստացված արդյունքներից 141 - 160-ը (նախորդ 20 | հաջորդ 20)


circulate (to)

v

շրջանառել, շրջանառություն կատարել. տարածվել (լուրերի մասին), հաղորդել, տարածել (թերթերի մասին). | ~ing medium շրջանառության միջոց. վճարման միջոց՝ փող. (to) ~ a letter according to rule նամակ ուղարկել կարգին համապատասխան:

circumscribe

v

կրճատել, սահմանափակել. սահմանները նշել. | (to) ~ the charges մեղադրանքները կրճատել:

circumstance

n

հանգամանքներ, պարագաներ, պայմաններ. իրավիճակ. | application to the ~s of the case գործի հանգամանքները հաշվի առնելը. ~s of the case գործի հանգամանքներ. compassionate ~ մարդասիրական մղում. extenuating ~s մեղմացուցիչ հանգամանքներ. factual ~s իրական/փաստական հանգամանքներ. in no ~ ոչ մի դեպքում, ոչ մի պայմանով. in the ~ այդ պարագայում. material ~s էական հանգամանքներ. mitigating ~s մեղմացուցիչ հանգամանքներ. personal ~s of an individual անհատի անձնական հանգամանքները. relevant ~s գործի հետ առնչություն ունեցող՝ էական հանգամանքներ. subjective ~s of the case գործի սուբյեկտիվ հանգամանքներ. (to) take the ~s into account հաշվի առնել հանգամանքները, ելնել հանգամանքներից. under the ~s այդ պարագայում, այդ դեպքում:

circumstantial

a

մանրամասն, հանգամանալից. անուղղակի. | ~ evidence անուղղակի՝ կողմնակի ապացույցներ:

circumvent

v

շրջանցել. | (to) ~ a provision (օրենքի, պայմանագրի) դրույթը շրջանցել:

circumvention

n

խարդախություն, խաբեություն. (օրենքի, պայմանագրի) զանցառում:

citation

n

մեջբերում, վկայակոչում:

cite

v

վկայակոչել, մեջբերել. | (to) ~ a case վկայակոչել նախադեպը. (to) ~ an authority վկայակոչել աղբյուրը:

citizen

n

քաղաքացի, անձ. | ~’s arrest մասնավոր անձի ձերբակալություն. ~’s band (CB) պետական ալիք, հանրային ալիք. naturalised ~ օտարերկրյա պետության քաղաքացիություն ստացած անձ (հպատակագրման միջոցով տվյալ պետության քաղաքացիություն ստացած անձ). senior ~ տարեց մարդ/քաղաքացի:

citizenship

n

քաղաքացիություն. | dual/double ~ երկքաղաքացիություն:

civic

a

քաղաքացիական. քաղաքային. | ~ education քաղաքացիական կրթություն. ~ mindedness քաղաքացիական մտածողություն. ~ organisation քաղաքացիական կազմակերպություն. ~s քաղաքացիական կրթություն:

civil

a

քաղաքացիական. | ~ claim քաղաքացիական հայց. ~ code քաղաքացիական օրենսգիրք. ~ court քաղաքացիական (գործերով) դատարան. ~ defence քաղաքացիական գործի պաշտպանություն. ~ engineer շինարար ինժեներ (քաղաքացիական շինարարության ինժեներ). ~ law քաղաքացիական իրավունք. ~ law countries նորմատիվ իրավական համակարգ ունեցող երկրներ. ~ liberties քաղաքացիական ազատություններ. ~ procedure code քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք. ~ prisoner քաղացիական գործով դատարանի որոշմամբ բանտում գտնվող անձ. ~ rights քաղաքացիական իրավունքներ. ~ rights campaigner քաղաքացիական իրավունքների պաշտպան. ~ servant քաղաքացիական ծառայող ՝ քաղծառայող. ~ servant on probation փորձաշրջան անցնող քաղծառայող. ~ service քաղաքացիական ծառայություն. ~ status քաղաքացիական կարգավիճակ. ~ wrong քաղաքացիական իրավախախտում. established ~ servant հիմնական/հաստիքային քաղծառայող. expatriate ~ servant օտարերկրացի քաղծառայող. senior ~ servant ավագ քաղծառայող. temporary ~ servant պայմանագրային քաղծառայող. (to) bring a ~ action քաղաքացիական հայց ներկայացնել:

civilian

n

քաղաքացի. քաղաքացիական իրավունքի մասնագետ. քաղաքացիական. | protection of ~ persons քաղաքացիական անձանց պաշտպանություն. ~ population քաղաքացիական բնակչություն. ~ losses քաղաքացիական բնակչության կորուստներ:

civilians

n

քաղաքացիական բնակչություն. | indiscriminate attacks on ~ անխտրական հարձակումներ քաղաքացիական բնակչության վրա:

civilisation

n

քաղաքակրթություն:

civilised

a

քաղաքակիրթ, քաղաքակրթված:

claim1

n

հայց. պահանջ. իրավունք, իրավական հիմք. | aim of the ~ հայցի առարկան. allowance of ~ հայցի/պահանջի բավարարում. applicant’s ~ for exemption ազատման մասին հայցվորի պահանջը. civil ~ քաղաքացիական հայց. ~ entitlement փոխհատուցման իրավունք. ~ for benefit նպաստի հայց. ~ for damages վնասի փոխհատուցման հայց. ~ for interest շահաբաժնի պահանջ. ~ of ownership գույքային հայց. ~ to compensation փոխհատուցման պահանջ. compensation ~ (վնասի) փոխհատուցման հայց. counter ~ հակընդդեմ հայց. հակընդդեմ պահանջ. disputed ~ վիճելի պահանջ. established ~ ճանաչված իրավունք. financial ~ դրամային հայց. foreign ~ օտարերկրյա հայց, օտար պետությանը ներկայացվող հայցապահանջ. fraudulent ~ խարդախ պահանջ. ground for ~ հայցի հիմք. joint ~ համատեղ պահանջ. money ~ դրամական պահանջ. non negotiable ~ հայցը բանակցություններով լուծելի չէ. not to make any further ~s against (մի բանի) վերաբերյալ այլ պահանջներ չներկայացնել. outstanding ~s ժամկետանց պահանջ/հայց. pecuniary ~ դրամական պահանջ. plaintiff’s ~ հայցապահանջ. prima facie ~ պատասխանի ենթակա հայց. purpose of the ~ հայցի առարկան. savings ~ խնայողությունների իրավական հիմք. small ~s arbitration փոքր հայցապահանջների միջնորդ դատարան. statement of ~ հայցադիմում. tax ~s հարկային պահանջ (հարկ վճարելու պահանջ). non-pecuniary ~ ոչ գույքային հայց. ոչ նյութական պահանջ. (to) advance a ~ հայց/պահանջ ներկայացնել. (to) assert one’s ~ հայց/պահանջ ներկայացնել. (to) contest a ~ հայցը/պահանջը վիճարկել. (to) defeat a ~ հայցը մերժել. (to) direct one’s ~ against (որևէ մեկի) դեմ հայց ներկայացնել. (to) disallow a ~ հայցը չընդունել. հայցը մերժել. (to) dismiss a ~ հայցը մերժել. (to) have a legal ~ իրավական պահանջ ունենալ. (to) have jurisdiction to decide the ~ (հայցի վերաբերյալ) որոշում կայացնելու իրավասություն. (to) present a ~ for damages վնասի փոխհատուցման հայց ներկայացնել. (to) put forward a ~ հայց/պահանջ ներկայացնել. (to) put in a ~ փոխհատուցման պահանջ ներկայացնել. (to) realise a ~ պահանջը բավարարել. (to) reject a ~ հայցը/պահանջը մերժել. (to) reject the applicant’s ~ հայցվորի հայցը մերժել. (to) satisfy a ~ հայցը բավարարել. (to) settle a ~ out of Court վեճն արտադատարանական կարգով լուծել. (to) submit a ~ հայց/պահանջ ներկայացնել. total ~ for damages վնասների փոխհատուցման պահանջվող ընդհանուր գումարը. vexatious ~ հակաօրինական հայց:

claim2

v

հայտարարել, պահանջել, պահանջ ներկայացնել. | as ~ed by the applicant ինչպես պնդում է դիմողը. (to) ~ a child as one’s dependent երեխային մեկի խնամարկյալ հայտարարել. (to) ~ a right to (մի բան անելու) իրավունք պահանջել. (to) ~ a right to examine witnesses վկային հարցաքննելու իրավունք պահանջել. (to) ~ damages վնասի հատուցում պահանջել. (to) ~ retirement benefit ծերության թոշակ պահանջել:

claimant

n

հայցվոր. բողոքարկու. գանգատարկու. | rightful ~ իրավազոր հայցվոր. պատշաճ հայցվոր:

clandestine

a

գաղտնի, ծածուկ, ընդհատակյա, ապօրինի. | ~ migration ընդհատակյա, ապօրինի միգրացիա. ~ work ընդհատակյա, ապօրինի աշխատանք. ~ worker ընդհատակյա, ապօրինի աշխատող:669 ստացված արդյունքներից 141 - 160-ը (նախորդ 20 | հաջորդ 20)